Drejtueset gra në Shkodër, në kundërshtim me ligjin e nënpunësit civil

Nga Nertila Qafzezi Ismajlgeci 1- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur. 2. Konkurrimi organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse për secilin nga grupet e përcaktuara në pikën 8 të nenit 19 të këtij ligji. 3. Konkurrimi zhvillohet në këto dy faza: a) verifikimi paraprak, nëse kandidatët plotësojnë […]

Vazhdo të lexosh