Pse falimetoi kompania “PLUS”? Apo u shit?

Aktualitet

Kush ka numra me 066 te kompanisë celulare Plus po nxiton ti ndërrojë urgjent në Vodafone ose te Telekom Albania.

Kompania plus ka detyrimin publik që të jap versionin e saj zyrtar, sepse ka të bëjë me klientë korrekt, të cilët kanë lidhur kontrata me PLUS. Korrektesia e Plus duhet të jetë e njëvlershme si e klientit i cili paguan çdo muaj dhe para kaluar data e fundpagesës, shumën e faturuar. Ndaj siç kërkon korrektesi ndaj klientëve edhe kompania shqiptare PLUS COMMUNICATION sha duhet të jetë transparente me klientët e saj.

Dhe jo të vrapojnë klientët, me numrat 066, të kapin para fundvitit që të mbyllin numrat e PLUS duke pritur sporteleve të kompanive të tjera.

Sa është shitur ne euro kompania PLUS apo ka falimentuar, kjo është një e drejtë e tyre dhe e bashkëpronarëve shqiptarë, por në raport me publikun, sidomos me klientët, kanë detyrimin të sqarojnë se ç’po ndodh me PLUS.

TE DHENAT JURIDIKE DHE PRONARET E KOMPANISE PLUS

1.   Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) K91811014B
2.   Data e Regjistrimit 11/06/2009
3.   Emri i Subjektit PLUS COMMUNICATION
4.   Forma ligjore Shoqëri Aksionare
5.   Data e themelimit 10/06/2009
6.   Kohëzgjatja Nga: 10/06/2009      Deri: 10/06/2089
7.   Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane TIRANE Rruga Ibrahim Rugova, Godina e Re, prane Gardes se Republikes, Kati 2
8.   Kapitali 266.430.050,00
9.   Vlera e kapitalit të shlyer: 266430050.0000
10. Numri i aksioneve:10.1  Vlera nominale: 225.788.185,00
1,18
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë11.1  Numri për secilën kategori të zakonshme me përparësi me të drejte vote pa të drejte vote
12. Objekti i aktivitetit: Sherbime ne fushen e komunikimeve elektronike,krijimi dhe implementimi i sistemeve te komunikimeve elekronike,perfshire rrjetet e internetit (sisteme).Komunikimi baze ne rrjetet e levizeshme,lokale,ne rrjetet interurbane,nderkombetare,komunikime,multimediale dhe ISDN,teletekst dhe vidiotekst.Furnizimi dhe/ose shitja e pajisjeve dhe  materialeve  te  perdorura  ne  lidhje  me  sistemet.Krijimi  dhe venia ne pune e njesive qe mbeshtesin sistemet,etj.Import dhe eksport te mallrave ne Republiken e Shqiperise si dhe mallrave me perdorim te dyfishte.

1

13. Sistemi i administrimit me një nivel             me dy nivele
14. Administratori/ët 

14.1  Afati i emërimit

Matilda Shehu
Nga :  20/05/2015 Deri : 20/05/2018
15. Procedura  e  emërimit  nëse  ndryshon nga parashikimet ligjore.15.1  Kufizimet  e  kompetencave  (nëse ka).
–          te nenshkruaje dhe kryeje cfaredolloj akti tjeter (qe nuk hyn ne kompetencat e Keshillit te Administrimit ose qe nuk eshte perjashtuar shprehimisht) nepermjet te cilit Shoqeria merr përsipër detyrime vjetore që nuk mund të tejkalojnë shumën prej 400.000,00 (katerqindmije) Euro per secilin;-te kryeje cfaredolloj veprimi me llogarite bankare te Shoqerise (duke perfshire pagesat) te cilat do te kryhen me firmen e perbashket te CFO te Shoqerise;

-te nenshkruaje, modifikoje dhe/ ose zgjidhe kontrata qeraje pronash te paluajtshme deri ne shumen 24.000,00 (njezetekatermije) Euro per secilin ne vit; –   te nenshkruaje, modifikoje dhe/ ose zgjidhe cdo lloj marrëveshje deri në shumën prej 400.000,00 (katerqindmije) Euro secila për blerje, shitje, tregtim, qira sendesh të luajtshme (pajisje, materiale, produkte, makineri, software etj), shërbime (duke perfshire ato me furnizuesit);

Administratori ka kompetenca te punësojë apo largojë nga puna punonjës të Shoqërisë me përjashtim të stafit menaxherial apo atyre që kanë detyra menaxheriale per nje page vjetore lordo jo me te larte se Euro 24.000,00 (njezetekatermije); vendosë për detyrat, transportin, lejet, kontratat e punës, rregulloret ne lidhje me sa me siper; –

nenshkruaje mandate konsulence e bashkepunimi me te trete deri ne shumen vjetore 40.000,00 (dyzetmije) Euro per secilin;

16. Anëtarët                e                Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)16.1  Kryetar/anëtar

16.2  Afati i emërimit

Bukurosh Stafa
Anetar
Nga :  10/05/2017 Deri : 13/09/2019
17. Anëtar i Pavarur17.1   Përfaqesues i Punëmarrësve

17.2   Kushtet e pjesëmarrjes

Po
Jo
18. Procedura  e  emërimit  nëse  ndryshon nga parashikimet ligjore.

2

19. Anëtarët                e                Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)19.1  Kryetar/anëtar

19.2  Afati i emërimit

Nusret Emurlai
Anetar
Nga :  19/07/2017 Deri : 19/07/2020
20. Anëtar i Pavarur20.1   Përfaqesues i Punëmarrësve

20.2   Kushtet e pjesëmarrjes

Jo
Jo
21. Procedura  e  emërimit  nëse  ndryshon nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët    e                Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)22.1  Kryetar/anëtar

22.2  Afati i emërimit

Xhafer Xhako
Anetar
Nga :  19/07/2017 Deri : 19/07/2020
23. Anëtar i Pavarur23.1   Përfaqesues i Punëmarrësve

23.2   Kushtet e pjesëmarrjes

Jo
Jo
24. Procedura  e  emërimit  nëse  ndryshon nga parashikimet ligjore.
25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar25.1   Afati i emërimit BAKER TILLY ALBANIA
Nga : 10/05/2017 Deri :
26. Aksionarët26.1  Numri i Aksioneve

26.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Elda Shkoza
Me te drejte vote : 10479.0000 /Pa te drejte vote
,01
27. Aksionarët27.1  Numri i Aksioneve

27.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Rigers Kaso
Me te drejte vote : 5300.0000. Pa te drejte vote
,00
28. Aksionarët28.1  Numri i Aksioneve

28.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Vigert Bakiu
Me te drejte vote : 8082.0000. Pa te drejte vote
,00
29. Aksionarët Syabhit Shkreli

3

29.1  Numri i Aksioneve29.2  Përqindja e pjesëmarrjes Me te drejte vote : 8948.0000. Pa te drejte vote :
,00
30. Aksionarët30.1  Numri i Aksioneve

30.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Egi Haxhiaj
Me te drejte vote : 5834.0000. Pa te drejte vote :
,00
31. Aksionarët31.1  Numri i Aksioneve

31.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Fatmir Duka
Me te drejte vote : 5925.0000 .Pa te drejte vote :
,00
32. Aksionarët32.1  Numri i Aksioneve

32.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Orgest Arapi
Me te drejte vote : 5300.0000. Pa te drejte vote :
,00
33. Aksionarët33.1  Numri i Aksioneve

33.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Regi Meça
Me te drejte vote : 3445.0000. Pa te drejte vote :
,00
34. Aksionarët34.1  Numri i Aksioneve

34.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Eneida Driza
Me te drejte vote : 4094.0000. Pa te drejte vote :
,00
35. Aksionarët35.1  Numri i Aksioneve

35.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Markel Stefo
Me te drejte vote : 7505.0000. Pa te drejte vote :
,00

4

36. Aksionarët36.1  Numri i Aksioneve.

36.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Rozeta Hysi
Me te drejte vote : 3105.0000. Pa te drejte vote :
,00
37. Aksionarët37.1  Numri i Aksioneve

37.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Eva Gjati
Me te drejte vote : 5962.0000. Pa te drejte vote :
,00
38. Aksionarët38.1  Numri i Aksioneve

38.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Fitim Çadri
Me te drejte vote : 4637.0000. Pa te drejte vote :
00
39. Aksionarët39.1  Numri i Aksioneve

39.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Gerti Ziu
Me te drejte vote : 4923.0000. Pa te drejte vote :
,00
40. Aksionarët40.1  Numri i Aksioneve

40.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Artemis Braja
Me te drejte vote : 8082.0000. Pa te drejte vote :
,00
41. Aksionarët41.1  Numri i Aksioneve

41.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Nora Ilirjani
Me te drejte vote : 7055.0000 . Pa te drejte vote
,00
42. Aksionarët42.1  Numri i Aksioneve Edmond Cukalla
Me te drejte vote : 8465.0000 /Pa te drejte vote :

5

42.2  Përqindja e pjesëmarrjes ,00
43. Aksionarët43.1  Numri i Aksioneve

43.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Daniela Zhusti
Me te drejte vote : 6094.0000 /Pa te drejte vote :
,00
44. Aksionarët44.1  Numri i Aksioneve

44.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Marsida Rama
Me te drejte vote : 4637.0000 . Pa te drejte vote
,00
45. Aksionarët45.1  Numri i Aksioneve

45.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Olsi Prifti
Me te drejte vote : 5300.0000 . Pa te drejte vote :
,00
46. Aksionarët46.1  Numri i Aksioneve

46.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Evis Çollaku
Me te drejte vote : 7793.0000 >Pa te drejte vote :
,00
47. Aksionarët47.1  Numri i Aksioneve

47.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Vera Qordja
Me te drejte vote : 2782.0000 /Pa te drejte vote :
,00
48. Aksionarët48.1  Numri i Aksioneve

48.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Olsi Shehu
Me te drejte vote : 7235.0000 /Pa te drejte vote :
,00
49. Aksionarët49.1  Numri i Aksioneve Ana Hoxha

6

49.2  Përqindja e pjesëmarrjes Me te drejte vote : 3684.0000 /Pa te drejte vote :
,00
50. Aksionarët50.1  Numri i Aksioneve

50.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Jonila Gorica
Me te drejte vote : 6424.0000/ Pa te drejte vote :
,00
51. Aksionarët51.1  Numri i Aksioneve

51.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Gentiana Gjoni
Me te drejte vote : 13278.0000/ Pa te drejte vote :
,01
52. Aksionarët52.1  Numri i Aksioneve

52.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Erjona Hasa
Me te drejte vote : 3412.0000 /Pa te drejte vote :
,00
53. Aksionarët53.1  Numri i Aksioneve

53.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Edjon Pano
Me te drejte vote : 7471.0000 /Pa te drejte vote :
,00
54. Aksionarët54.1  Numri i Aksioneve

54.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Elson Spahiu
Me te drejte vote : 3169.0000 /Pa te drejte vote :
,00
55. Aksionarët55.1  Numri i Aksioneve

55.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Gentian Garipi
Me te drejte vote : 9066.0000 /Pa te drejte vote :
,00

7

56. Aksionarët56.1  Numri i Aksioneve

56.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Elton Qirko
Me te drejte vote : 5925.0000 /Pa te drejte vote :
,00
57. Aksionarët57.1  Numri i Aksioneve

57.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Merseda Aliaj
Me te drejte vote : 3643.0000 /Pa te drejte vote :
,00
58. Aksionarët58.1  Numri i Aksioneve

58.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Zhaklina Skendaj
Me te drejte vote : 2959.0000. Pa te drejte vote :
,00
59. Aksionarët59.1  Numri i Aksioneve

59.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Algerta Daja
Me te drejte vote : 4306.0000 /Pa te drejte vote :
,00
60. Aksionarët60.1  Numri i Aksioneve

60.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Redi Linxa
Me te drejte vote : 6616.0000 /Pa te drejte vote :
,00
61. Aksionarët61.1  Numri i Aksioneve

61.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Emel Xhaferi
Me te drejte vote : 6220.0000 /Pa te drejte vote :
,00
62. Aksionarët62.1  Numri i Aksioneve Themistokli Mihali
Me te drejte vote : 10672.0000 /Pa te drejte vote :

8

62.2  Përqindja e pjesëmarrjes ,01
63. Aksionarët63.1  Numri i Aksioneve

63.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Herta Mema
Me te drejte vote : 4637.0000 /Pa te drejte vote :
,00
64. Aksionarët64.1  Numri i Aksioneve

64.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Anesi Gjipali
Me te drejte vote : 4306.0000 /Pa te drejte vote :
,00
65. Aksionarët65.1  Numri i Aksioneve

65.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Denada Dajlani
Me te drejte vote : 3643.0000 .Pa te drejte vote :
,00
66. Aksionarët66.1  Numri i Aksioneve

66.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Shpresa Xhebrahimi
Me te drejte vote : 3446.0000 / Pa te drejte vote
,00
67. Aksionarët67.1  Numri i Aksioneve

67.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Amiklat Tarelli
Me te drejte vote : 6401.0000 /Pa te drejte vote :
,00
68. Aksionarët68.1  Numri i Aksioneve

68.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Lutfi Nuriu
Me te drejte vote : 2032454.0000 /Pa te drejte vote :
,90
69. Aksionarët69.1  Numri i Aksioneve Gentiana Zhobro

9

69.2  Përqindja e pjesëmarrjes Me te drejte vote : 13278.0000 /Pa te drejte vote
,01
70. Aksionarët70.1  Numri i Aksioneve

70.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Genc Turku
Me te drejte vote : 9145979.0000 /Pa te drejte vote :
4,05
71. Aksionarët71.1  Numri i Aksioneve

71.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Iris Bushi
Me te drejte vote : 5785.0000. Pa te drejte vote :
,00
72. Aksionarët72.1  Numri i Aksioneve

72.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Geront Çela
Me te drejte vote : 18765012.0000. Pa te drejte vote:
8,31
73. Aksionarët73.1  Numri i Aksioneve.

73.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Edvin Kule
Me te drejte vote : 6974.0000. Pa te drejte vote :
,00
74. Aksionarët74.1  Numri i Aksioneve

74.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Etleva Bozhiqi
Me te drejte vote : 7265.0000. Pa te drejte vote :
,00
75. Aksionarët 

75.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

75.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Genta Ranxha
Me te drejte vote : 3312.0000Pa te drejte vote :
,00

10

76. Aksionarët 

76.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

76.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Albi Palushi
Me te drejte vote : 6605.0000Pa te drejte vote :
,00
77. Aksionarët 

77.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

77.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Bledar Kurti
Me te drejte vote : 9066.0000Pa te drejte vote :
,00
78. Aksionarët 

78.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

78.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Enea Papakroni
Me te drejte vote : 5697.0000Pa te drejte vote :
,00
79. Aksionarët 

79.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

79.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Qani Muka
Me te drejte vote : 4306.0000Pa te drejte vote :
,00
80. Aksionarët 

80.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

80.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Anjeza Bardulla
Me te drejte vote : 4513.0000Pa te drejte vote :
,00
81. Aksionarët 

81.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

81.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Agim Hodaj
Me te drejte vote : 5300.0000Pa te drejte vote :
,00
82. Aksionarët 

82.1  Numri i Aksioneve

Gerti Deda
Me te drejte vote : 3975.0000Pa te drejte vote :

11

82.2  Përqindja e pjesëmarrjes ,00
83. Aksionarët 

83.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

83.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Hamzi Nevzadi
Me te drejte vote : 6735.0000Pa te drejte vote :
,00
84. Aksionarët 

84.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

84.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Taulant Azizaj
Me te drejte vote : 6498.0000Pa te drejte vote :
,00
85. Aksionarët 

85.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

85.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Borneo Muka
Me te drejte vote : 3446.0000Pa te drejte vote :
,00
86. Aksionarët 

86.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

86.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Marlina Panoti
Me te drejte vote : 7505.0000Pa te drejte vote :
,00
87. Aksionarët 

87.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

87.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Arshin Braho
Me te drejte vote : 4810.0000Pa te drejte vote :
,00
88. Aksionarët 

88.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

88.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Jonida Xhako
Me te drejte vote : 7265.0000Pa te drejte vote :
,00
89. Aksionarët 

89.1  Numri i Aksioneve

Ardi Goxhaj

12

 

 

 

89.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Me te drejte vote : 9102.0000Pa te drejte vote :
,00
90. Aksionarët 

90.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

90.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Adenisa Koçi
Me te drejte vote : 3643.0000Pa te drejte vote :
,00
91. Aksionarët 

91.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

91.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Ervir Lalaj
Me te drejte vote : 8852.0000Pa te drejte vote :
,00
92. Aksionarët 

92.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

92.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Adelina Shebegu
Me te drejte vote : 7793.0000Pa te drejte vote :
,00
93. Aksionarët 

93.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

93.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Rigerta Shanaj
Me te drejte vote : 4306.0000Pa te drejte vote :
,00
94. Aksionarët 

94.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

94.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Armand Duka
Me te drejte vote : 4206123.0000Pa te drejte vote :
1,86
95. Aksionarët 

95.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

95.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Renildo Durmishi
Me te drejte vote : 3105.0000Pa te drejte vote :
,00

13

96. Aksionarët 

96.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

96.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Ron Rusi
Me te drejte vote : 5984.0000Pa te drejte vote :
,00
97. Aksionarët 

97.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

97.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Nertila Hoxha
Me te drejte vote : 6605.0000Pa te drejte vote :
,00
98. Aksionarët 

98.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

98.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Genc Canameri
Me te drejte vote : 6361.0000Pa te drejte vote :
,00
99. Aksionarët 

99.1  Numri i Aksioneve

 

 

 

 

99.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Jurison Murati
Me te drejte vote : 9198.0000Pa te drejte vote :
,00
100.     Aksionarët 

100.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

100.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Refki Misini
Me te drejte vote : 4306.0000Pa te drejte vote :
,00
101.     Aksionarët 

101.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

101.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Bujar Sadrija
Me te drejte vote : 3514.0000Pa te drejte vote :
,00
102.     Aksionarët 

102.1            Numri i Aksioneve

Fatmir Paçuku
Me te drejte vote : 3514.0000Pa te drejte vote :

14

102.2            Përqindja e pjesëmarrjes ,00
103.     Aksionarët 

103.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

103.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Inida Hashorva
Me te drejte vote : 2981.0000Pa te drejte vote :
,00
104.     Aksionarët 

104.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

104.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Genti Sejdiaj
Me te drejte vote : 5300.0000Pa te drejte vote :
,00
105.     Aksionarët 

105.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

105.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Vanova Strakosha
Me te drejte vote : 11546.0000Pa te drejte vote :
,01
106.     Aksionarët 

106.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

106.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Edlira Elmas
Me te drejte vote : 3446.0000Pa te drejte vote :
,00
107.     Aksionarët 

107.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

107.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Sabrie Hoti
Me te drejte vote : 3975.0000Pa te drejte vote :
,00
108.     Aksionarët 

108.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

108.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gledia Çuçllari
Me te drejte vote : 6094.0000Pa te drejte vote :
,00
109.     Aksionarët 

109.1            Numri i Aksioneve

Jetnor Hoxha

15

 

 

 

109.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Me te drejte vote : 6269.0000Pa te drejte vote :
,00
110.     Aksionarët 

110.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

110.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Danjela Kratellari
Me te drejte vote : 3446.0000Pa te drejte vote :
,00
111.     Aksionarët 

111.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

111.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Briseida Hushi
Me te drejte vote : 4306.0000Pa te drejte vote :
,00
112.     Aksionarët 

112.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

112.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Marinela Markaj
Me te drejte vote : 5546.0000Pa te drejte vote :
,00
113.     Aksionarët 

113.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

113.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Elida Hasani
Me te drejte vote : 14432.0000Pa te drejte vote :
,01
114.     Aksionarët 

114.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

114.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Juna Pulaj
Me te drejte vote : 11835.0000Pa te drejte vote :
,01
115.     Aksionarët 

115.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

115.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Benard Nesturi
Me te drejte vote : 14817.0000Pa te drejte vote :
,01

16

116.     Aksionarët 

116.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

116.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Bujar Balla
Me te drejte vote : 3514.0000Pa te drejte vote :
,00
117.     Aksionarët 

117.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

117.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Elmaz Hasalamaj
Me te drejte vote : 4788.0000Pa te drejte vote :
,00
118.     Aksionarët 

118.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

118.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Najada Mehmeti
Me te drejte vote : 6440.0000Pa te drejte vote :
,00
119.     Aksionarët 

119.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

119.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Klotilda Lila
Me te drejte vote : 7505.0000Pa te drejte vote :
,00
120.     Aksionarët 

120.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

120.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Taulant Halili
Me te drejte vote : 6308.0000Pa te drejte vote :
,00
121.     Aksionarët 

121.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

121.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Erma Treska
Me te drejte vote : 5631.0000Pa te drejte vote :
,00
122.     Aksionarët 

122.1            Numri i Aksioneve

Antonio Plluska
Me te drejte vote : 7697.0000Pa te drejte vote :

17

122.2            Përqindja e pjesëmarrjes ,00
123.     Aksionarët 

123.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

123.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Matilda Shehu
Me te drejte vote : 920568.0000Pa te drejte vote :
,41
124.     Aksionarët 

124.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

124.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Moni Buchnik
Me te drejte vote : 189358.0000Pa te drejte vote :
,08
125.     Aksionarët 

125.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

125.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Anisa Papajani
Me te drejte vote : 4107.0000Pa te drejte vote :
,00
126.     Aksionarët 

126.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

126.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Anila Kasmi
Me te drejte vote : 3479.0000Pa te drejte vote :
,00
127.     Aksionarët 

127.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

127.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Alba Halilaj
Me te drejte vote : 6293.0000Pa te drejte vote :
,00
128.     Aksionarët 

128.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

128.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Enkel Mato
Me te drejte vote : 7793.0000Pa te drejte vote :
,00
129.     Aksionarët 

129.1            Numri i Aksioneve

Alma Çira

18

 

 

 

129.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Me te drejte vote : 3446.0000Pa te drejte vote :
,00
130.     Aksionarët 

130.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

130.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Vjollca Hoxha
Me te drejte vote : 28066524.0000Pa te drejte vote :
12,43
131.     Aksionarët 

131.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

131.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Alvina Kola
Me te drejte vote : 3446.0000Pa te drejte vote :
,00
132.     Aksionarët 

132.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

132.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Enrida Duriçi
Me te drejte vote : 3312.0000Pa te drejte vote :
,00
133.     Aksionarët 

133.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

133.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Majlinda Rajko
Me te drejte vote : 7793.0000Pa te drejte vote :
,00
134.     Aksionarët 

134.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

134.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Nevila Fera
Me te drejte vote : 3975.0000Pa te drejte vote :
,00
135.     Aksionarët 

135.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

135.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Arben Mehmeti
Me te drejte vote : 6656.0000Pa te drejte vote :
,00

19

136.     Aksionarët 

136.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

136.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gentiana Gjermeni
Me te drejte vote : 14432.0000Pa te drejte vote :
,01
137.     Aksionarët 

137.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

137.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Erida Kaja
Me te drejte vote : 5512.0000Pa te drejte vote :
,00
138.     Aksionarët 

138.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

138.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gerti Gegprifti
Me te drejte vote : 10776.0000Pa te drejte vote :
,01
139.     Aksionarët 

139.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

139.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Albana Mino
Me te drejte vote : 5962.0000Pa te drejte vote :
,00
140.     Aksionarët 

140.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

140.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Orsiola Mekollari
Me te drejte vote : 5493.0000Pa te drejte vote :
,00
141.     Aksionarët 

141.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

141.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Endri Teta
Me te drejte vote : 5151.0000Pa te drejte vote :
,00
142.     Aksionarët 

142.1            Numri i Aksioneve

Elvis Brahimi
Me te drejte vote : 7697.0000Pa te drejte vote :

20

142.2            Përqindja e pjesëmarrjes ,00
143.     Aksionarët 

143.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

143.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Oltion Kola
Me te drejte vote : 12508.0000Pa te drejte vote :
,01
144.     Aksionarët 

144.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

144.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gentjana Sejati
Me te drejte vote : 4094.0000Pa te drejte vote :
,00
145.     Aksionarët 

145.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

145.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Blerim Hanmja
Me te drejte vote : 4968.0000Pa te drejte vote :
,00
146.     Aksionarët 

146.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

146.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Genci Bardhi
Me te drejte vote : 4968.0000Pa te drejte vote :
,00
147.     Aksionarët 

147.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

147.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Sokol Shkodra
Me te drejte vote : 7760.0000Pa te drejte vote :
,00
148.     Aksionarët 

148.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

148.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Latif Drenofci
Me te drejte vote : 53174.0000Pa te drejte vote :
,02
149.     Aksionarët 

149.1            Numri i Aksioneve

Nairda Selenica

21

 

 

 

149.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Me te drejte vote : 4747.0000Pa te drejte vote :
,00
150.     Aksionarët 

150.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

150.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Bukurosh Stafa
Me te drejte vote : 3752819.0000Pa te drejte vote :
1,66
151.     Aksionarët 

151.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

151.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Ahmet Muçaj
Me te drejte vote : 732350.0000Pa te drejte vote :
,32
152.     Aksionarët 

152.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

152.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Jonida Sokoli
Me te drejte vote : 4891.0000Pa te drejte vote :
,00
153.     Aksionarët 

153.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

153.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gilda Gambeta
Me te drejte vote : 7793.0000Pa te drejte vote :
,00
154.     Aksionarët 

154.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

154.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Elida Pasha
Me te drejte vote : 2981.0000Pa te drejte vote :
,00
155.     Aksionarët 

155.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

155.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Andriela Llanaj
Me te drejte vote : 4306.0000Pa te drejte vote :
,00

22

156.     Aksionarët 

156.1            Numri i Aksioneve

 

 

 

 

156.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Mino Angjellari
Me te drejte vote : 6735.0000Pa te drejte vote :
,00
157.     Aksionarët 

157.1            Numri i Aksioneve

157.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Blendi Çollaku
Me te drejte vote : 10807.0000Pa te drejte vote :
,01
158.     Aksionarët158.1 Numri i Aksioneve

158.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Donald Alimehmeti
Me te drejte vote : 5493.0000 /Pa te drejte vote :
,00
159.     Aksionarët159.1   Numri i Aksioneve

159.2   Përqindja e pjesëmarrjes

Gentian Ruci
Me te drejte vote : 6269.0000 /Pa te drejte vote :
,00
160.     Aksionarët160.1   Numri i Aksioneve

160.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Fatma Beçerri
Me te drejte vote : 3975.0000 /Pa te drejte vote :
,00
161.     Aksionarët161.1 Numri i Aksioneve

161.2   Përqindja e pjesëmarrjes

Juliana Lula
Me te drejte vote : 12508.0000 /Pa te drejte vote
,01
162.     Aksionarët162.1    Numri i Aksioneve Arlind Qirjazi
Me te drejte vote : 7263.0000/ Pa te drejte vote :

2/3

162.2    Përqindja e pjesëmarrjes ,00
163.     Aksionarët163.1            Numri i Aksioneve

163.2   Përqindja e pjesëmarrjes

Etela Balla
Me te drejte vote : 5580.0000 /Pa te drejte vote :
,00
164.     Aksionarët164.1     Numri i Aksioneve

164.2   Përqindja e pjesëmarrjes

Juliana Agolli
Me te drejte vote : 3446.0000 / Pa te drejte vote
,00
165.     Aksionarët165.1   Numri i Aksioneve

165.2   Përqindja e pjesëmarrjes

Esmeralda Qose
Me te drejte vote : 5546.0000 / Pa te drejte vote
,00
166.     Aksionarët166.1            Numri i Aksioneve

166.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Hajdar Molla
Me te drejte vote : 5890.0000Pa te drejte vote :
,00
167.     Aksionarët167.1            Numri i Aksioneve

167.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Ilda Nesturi
Me te drejte vote : 6617.0000Pa te drejte vote :
,00
168.     Aksionarët168.1            Numri i Aksioneve

168.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Aida Subashi
Me te drejte vote : 7697.0000Pa te drejte vote :
,00
169.     Aksionarët169.1    Numri i Aksioneve Artur Nikaj

24

169.2           Përqindja e pjesëmarrjes Me te drejte vote : 3858.0000 .Pa te drejte vote :
,00
170.     Aksionarët170.1            Numri i Aksioneve

170.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Ardian Muça
Me te drejte vote : 5493.0000 /Pa te drejte vote :
,00
171.     Aksionarët171.1            Numri i Aksioneve

171.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Gentian Hasibra
Me te drejte vote : 15125.0000 /Pa te drejte vote :
,01
172.     Aksionarët172.1            Numri i Aksioneve

172.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Ervis Oshafi
Me te drejte vote : 7216.0000 /Pa te drejte vote :
,00
173.     Aksionarët173.1   Numri i Aksioneve

173.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Edevaldo Haxhiu
Me te drejte vote : 592264.0000 /Pa te drejte vote :
,26
174.     Aksionarët174.1            Numri i Aksioneve

174.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Diana Shehu
Me te drejte vote : 7235.0000 /Pa te drejte vote :
,00
175.     Aksionarët175.1            Numri i Aksioneve

175.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Ortenca Xhamaqi
Me te drejte vote : 5300.0000 /Pa te drejte vote :
,00

25

176.     Aksionarët176.1            Numri i Aksioneve

176.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Alma Gjonaj
Me te drejte vote : 7101.0000 /
,00
177.     Aksionarët177.1            Numri i Aksioneve

177.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Vjola Bozo
Me te drejte vote : 2650.0000 .Pa te drejte vote :
,00
178.     Aksionarët178.1            Numri i Aksioneve

178.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Jonela Panoti
Me te drejte vote : 8452.0000 .Pa te drejte vote :
,00
179.     Aksionarët179.1            Numri i Aksioneve

179.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Migena Nuhu
Me te drejte vote : 3446.0000 .a te drejte vote :
,00
180.     Aksionarët180.1            Numri i Aksioneve

180.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Anduena Serti
Me te drejte vote : 5498.0000/Pa te drejte vote :
,00
181.     Aksionarët181.1            Numri i Aksioneve

181.2            Përqindja e pjesëmarrjes

EURO-ALBA-EA
Me te drejte vote               : 1042677.0000 /Pa te drejte vote               :
,46
182.     Aksionarët182.1            Numri i Aksioneve ALBA-TRADE Handles
Me te drejte vote               : 71875667.0000 / Pa te drejte vote               :

26

182.2            Përqindja e pjesëmarrjes 31,83
183.     Aksionarët183.1            Numri i Aksioneve

183.2            Përqindja e pjesëmarrjes

“ENERGYSOLUTION”
Me te drejte vote               : 645130.0000/Pa te drejte vote               :
,29
184.     Aksionarët184.1            Numri i Aksioneve

184.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Albanian Distribution & Development
Me te drejte vote               : 27838481.0000/Pa te drejte vote               :
12,13
185.   Aksionarët185.1   Numri i Aksioneve

185.2  Përqindja e pjesëmarrjes

Post Telekomunikacioni i Kosoves
Me te drejte vote               : 240000.0000Pa te drejte vote               :
,11
186.     Aksionarët186.1            Numri i Aksioneve

186.2            Përqindja e pjesëmarrjes

UNION GRUP SH.P.K.
Me te drejte vote               : 45142296.0000 /Pa te drejte vote               :
19,99
      187.     Aksionarët187.1            Numri i Aksioneve

187.2            Përqindja e pjesëmarrjes

Aci Mobile
Me te drejte vote               : 9430015.0000 /Pa te drejte vote               :
4,18
    188.     Aksionarët188.1       Numri i Aksioneve

188.2            Përqindja e pjesëmarrjes

JON INVESTMENT
Me te drejte vote  : 674001.0000 / Pa te drejte vote               :
,30
190.     Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: PLUS COMMUNICATION Telefon: 2250711Të Tjera: Neni 5.1 behet: kapitali i shoqerise eshte

28.000.000,00 Euro dhe perbehet nga 28.000.000 aksione te zakonshme me vlere nominale 1 Euro secili. Neni 13.3 behet: Keshilli i Administrimit ka te drejte qe brenda nje afati 3- vjecar nga regjistrimi i Shoqerise te zmadhoje kapitalin me emetim te aksioneve te reja me nje vlere totale jo me te

madhe se 4% te kapitalit te saj. Keshilli i Administrimit do ti perdore keto aksione per te shperblyer drejtuesit e larte te Shoqerise, sipas gjykimit te tij. Neni 5.3 behet: zmadhimi te kapitalit me ane te emetimit te aksioneve te reja, aksionaret ekzistues te shoqerise do te kene te drejten e parablerjes mbi aksionet e emetuara rishtazi, ne perpjestim me numrin e

aksioneve qe ata zoterojne; b) zmadhimi i kufizuar i kapitalit, aksionet e reja mund te nenshkruhen vetem nga aksioneret ekzistues; c) zmadhimi i kapitalit me ane te kalimit te rezervave te disponueshme dhe fitimeve te pashperndara, aksionaret ekzistues te shoqerise do te kene te drejten e parablerjes mbi aksionet e emetuara rishtazi me numrin e aksioneve qe ata zoterojne; e) rritje te vleres nominale te aksioneve ekzistuese, kjo rritje do te paguhet proporcionalisht nga aksionaret ekzistues. Depozitim i Rregullores mbi Obligacionet e Konvertueshme ne aksione te Shoqerise Mobil4 Al sh.a. prej Euro 20.000.000,00. Ne CN-467065-11-10, depozitohet kontrata e pengut dhe/ose barra siguruese nr. rep.

2056 nr. kol. 5646, date 10.11.2010 ndermjet PLUS COMMUNICATION, EURO-ALBA-EA,ALBANIAN DISTRIBUTION & DEVELOPMENT,UNION GRUP,ACI- ENGINEERING,BRUNES,BALFIN,JON INVESTMENT,ENERGYSOLUTION,VLASI DOLLANI,AHMET MUÇAJ,LUTFI NURIU,LUAN LEKA,GENC TURKU,BUKUROSH STAFA DHE RAIFFEISSEN ALBANIA,ne cilesine e kredidhenesit primar dhe te agjentit te vetem ne emer dhe per llogari te kredidhenesve kryesor.

191.     Statusi: Aktiv
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?